Styret

Styremedlemmer i Viking Håndball Bredde

Line Foss

Line Foss

Styreleder
se Spjeld

Åse Spjeld

Nestleder/Sportslig leder
Brown

Cathrine Brown Halvorsen

Arrangement/dugnad
Vieugue

Vincent Vieugue

Marked/sponsor

Øvrige styremedlemmer

Stine Junker Asbjørnsen

Økonomiansvarlig

Årsmøte

Viking Håndballklubb er medlem i Norges Håndballforbund og i Norges Idrettsforbund, og er underlagt de regelsett som disse organisasjoner har.

Årsmøtet er klubbens høyeste organ. I perioden mellom årsmøtene er styret den høyeste myndighet. I årsmøtet som skal avholdes hvert år innen utgangen av mars skal det velges et styre, en valgkomite og et kontrollutvalg. Til alle disse skal det i den grad det er mulig velges like mange fra hvert kjønn.

For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte eller andre tingvalgte organer må man ha fylt 15 år i løpet av året, vært medlem i idrettslaget i minst 1 måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser overfor klubben. Link til innmelding i klubbben

Innkalling til årsmøte skal foreligge minst 1 måned før Årsmøtet og innkomne forlag skal være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Årsmøtepapirer skal publiseres senest 1 uke før Årsmøtet avholdes.