Støtte til lag

Turneringer:

Klubben dekker påmeldingsavgift til inntil to turneringer pr. lag pr. sesong, der minst en av turneringene skal være en lokal turnering.

Klubben støtter med kr. 300,- pr. spiller, som har betalt kontingent, ved deltakelse i en utenbys turnering pr. sesong.

Andre kostnader ved reise og opphold utenfor distriktet dekkes av det aktuelle lag.

Lag som kvalifiserer seg til landsdekkende seriespill (Bring/Lerøy) får kr. 30.000,- i støtte til deltakelsen.

Seriespill:

Klubben dekker påmeldingsavgift til seriespill for de enkelte lag.

Det vises til klubbens reiseregulativ (link) når det gjelder støtte til reise til seriespill.

Retningslinjer for dugnad og sponsing i Viking HK Bredde

Driften av klubben er tuftet på frivillig arbeid og det forventes at medlemmene og deres foresatte bidrar i dette arbeidet. Det er derfor også nødvendig å ha retningslinjer for hvordan dugnad og sponsormidler skal fordeles til klubbens beste.

 

Dugnad

Dugnader som arrangeres i regi av Viking HK Bredde tilfaller klubben i sin helhet.

Dugnadsarbeid som er fremskaffet og organisert av det enkelte lag fordeles 70/30 lag/klubb.

Dersom laget ønsker 100 % av inntektene på en dugnad kan de søke klubbens styre om aksept for dette.

 

Sponsing

Sponsing i Viking HK Bredde er definert som:

  • Generell støtte til drift av klubben hvor midlene fordeles til alle lag
  • Støtte hvor midlene er dedikert et angitt lag eller arrangement

Ved sponsing og reklame må Norges Idrettsforbunds (NIF) reglementet følges.

Alle sponsoravtaler eller søknader på sponsormidler på vegne av Viking HK Bredde eller lag skal godkjennes av klubbens styre.

Som en generell regel vil sponsormidler som er dedikert et spesifikt lag fordeles 70/30 på lag/klubb. Det kan avvikes fra denne regelen i spesielle tilfeller.

 

Generelle regler økonomi

All økonomisk aktivitet skal synliggjøres i klubbens regnskap (krav i NIF).

Med dette menes at det enkelte lags økonomi/lagkonto styres og administreres av klubbens økonomiansvarlige. Alle inntekter og utgifter skal ut og inn av lagets konto. Dette gjelder for eksempel egenandel til turer etc.

Oppsparte midler for det enkelte lag bør brukes innenfor den aktuelle sesongen da dette gir en mer rettferdig og enklere oversikt for de som har bidratt til et eventuelt overskudd.